Ana səhifə - Arxiv

ERMƏNİLƏRİN GÜRCÜSTANDA ƏSSASIZ İDDİALARI

Vahid Omarov

Məqalədə erməni tədqiqatçıların özlərinin mənfur strateji planlarının tərkib hissəsi olan yaxın və uzaq ölkələrə, o cümlədən qədim Gürcüstanın əzəli və əbədi paytaxtı Tbilisi şəhərinə əsassız iddialarının iddiasıməsələləri araşdırılmışdı. Müəllif  üzdən iraq erməni tarixçilərinin özlərinin uydurduqları saxta “ilk mənbələrlə”  Tiflisin  erməni şəhəri olmasına  zənn etmələrinin əsassız olduğunu göstərir və nəzərdən keçirmişdi. Erməni tədqiqatçıları saxta dəlillərlə “sübut etməyə” çalışırlar ki, Tiflisin qədim adı ermənicə Tpxis olmuş, əhalisi əsasən ermənilərdən ibarət imiş, ona görə də 1840-cı ildən 1920-cı ilə qədər şəhər idarəsinin başçıları erməni olmuş, Tbilisidəki bütün görkəmli mədəni abidələri ermənilər tikdirmiş, ümumiyyətlə şəhər onların maddi vəsaiti ilə yenidən qurulmuş və Tbilisi Qafqazın mərkəzi şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Müəllif bu qənaətə gəlmişdir ki, bütün bunlar əsassız olub, tarixi fakta söykənmir və gürcü xalqının qanuni haqlarının pozulmasına yönəlmişdir.

Açar sözlər: ermənilər, Tbilisi, əsassız iddialar, uydurma tarix, saxtakarlıq, erməni yalanları, ictimai idarəçilik, özünüidarəetmə, merlik, merlər, şəhər idarəsi başçıları.

Məqaləyə baxın(2655)
Ədəbiyyat
 1. news.day.az / politics / 848546.html (8.12. 2016) / Армяне потребовали переименовать ... Тбилиси.
 2. noravank.am/ rus / issues / detail.php? ELEMENT_ID = 3102 (09.02.2006) / Бакули А. Почти все мэры Тбилиси были армянами.
 3. vesti.az/news/224022?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=Vesti+Az (01.11.2014) / Власти Тбилиси уродуют историю города, но правда для армян окажется еще страшнее.
 4. armtoday.info/ / default.asp? Lang = _Ru & NewsID = 7777 (27.12.2008) / Армянский Тифлис безвозвратно утерян.
 5. hayernaysor.am/ru/ archives / 247211 (19.05.2017) / Армянский мастер главных часов Тбилиси.
 6. Карапетян С. Мэры Тифлиса (Тбилиси). Ереван: Издательство «Гитутян», НАН АР, 2003, -128 с.
 7. Лео. Собрание Сочинений. Том IV., Ереван, 1984, 238 с.
 8. Svyatoxovski T. Rusiya və Azərbaycan sərhədyanı bölgə keçid dövründə. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2000, - 373 s.
 9. Туманов Г.М. Заметки о городском самоуправлении на Кавказе. Тифлис, 1902, 126 с.
 10. Тюрян К. Неделя в Тифлисе. «Анлес Амсонеа», 1890, 328 с.
 11. Джанашия С. Исторический очерк о Тбилиси. // Юбилейный сборник. Тбилиси: Заря Востока, 1946, с.12 -37
 12. Джанбаридзе Н., Мацабели К. Тбилиси. Мцхета. Москва: Исскуство, 1981, -255 с.
 13. Сводь статических данных о население Закавказского края. Тифлиская губерния. Тифлись, 1983, 152 с.
 14. Чавчавадзе И.Г. Армянские учение и вопиющие камни. Баку: Элм, 1990, -128 с.
 15. Канадцев И.К. Очерки Закавказской жизни. Отдельные главы. Баку: Главная редакция Азербайджанской Советской Энциклопедии. 1990, -122 с.
 16. Сборник законов грузинского царя Вахтанга IV. Тифлись: изд Франкелья, 1876, 420 с.
 17. Теmps, Paris, 1877, 30 jule.
 18. Боденщтедт. Кавказские народы. Мунхен,1847, -38 с.
 19. Ömərov V., Kəlbizadə E., Mirzəyeva N. Gürcüstan:daxili ictimai-siyasi şərait. Bakı: Mütərcim, 2018, -168 s.