Home - Archive

TRADITIONAL GANJA CARPETS AS THE SAMPLE OF THE AZERBAIJAN CULTURAL HERITAGE

Elnur Hasanov

For the first time, the source-study significance of the formation and development of traditional Ganja carpet weaving in the study of the history of culture, arts and crafts, also ethnography of the Caucasus region was investigated on the basis of various written scientific literature, archival documents, as well as archaeological artifacts and individual ethnographic materials. By introducing comparative scientific research methods, various decorative and applied features, the characteristic ornamental features of numerous carpet weaving patterns were brought to study. The unique examples of Ganja carpet weaving, having rather unique craft features, have been studied as important sources in the study of material and spiritual cultural life, centuries-old craft traditions, ethnic values and traditional attitudes, characteristic of the everyday and economic lives of the local peoples of the whole Caucasus region.

The role of the ancient branch of artistic craft - carpet weaving in the study of the development of trade, the formation of urban culture, enrichment of cultural, social and political relations between the peoples of the Caucasus is noted, also the importance of this branch of craft in the development of such ancient cities as Ganja, located on The Silk Road was substantiated from a scientific point of view. On the basis of specific examples were determined reflection in separate ornamental elements of such characteristic features of the local peoples of the region as courage, honesty, loyalty, hospitality, a rich dining culture, religious and national tolerance - tolerance, and a culture of coexistence - multiculturalism.

Keywords: Ganja, Azerbaijan, the Caucasus, historical and ethnographic research, craft traditions, examples of material culture, weaving, carpet weaving.

View article(1695)
References
 1. Hasanov E.L. Innovative basis of research of technologic features of some craftsmanship traditions of Ganja (On the sample of carpets of XIX century) // International Journal of Environmental and Science Education, 2016, vol. 11, Issue 14, p. 6704-6714
 2. Нейматова М. Эпиграфические памятники Гянджи. Баку, 1991, с. 4-7
 3. Azərbaycan etnoqrafiyası: 3 cilddə. I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 544 s.
 4. Ализаде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. Баку: Изд-во АН Аз. ССР, 1956, с. 17
 5. Hasanov S.L., Hasanov E.L. Applied features of comparative technical, sociological investigation of historical and contemporary heritage of Azerbaijan // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 2018. Issue 1, vol. 57, part 1. p. 9-16
 6. Həsənov E.L. Azərbaycan ziyarətgahları: Gəncə İmamzadə türbəsi. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 268 s.
 7. Azərbaycan incəsənəti. VIII cild. Bakı: Elm, 1959, 276 s.
 8. Əhmədov F.M. Gəncənin tarix yaddaşı. Gəncə: Elm, 2007, 246 s.
 9. Hasanov E.L. Aspetti Culturali della Ricerca delle Tradizioni Artigianali di Ganja dei Secoli XIX-XX // Mediterranean Journal of Social Sciences, Rome. March 2015, vol. 6, № 2, Supplement 1, p. 372-375. Doi:10.5901/mjss.2015.v6n2s1p372
 10. Əhmədov F.M. XIX-XX əsrlərin hüdudlarında Gəncənin yaşayış məhəllələri və ticarət obyektləri / Azərbaycanın qərb regionunun problemlərinə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinin yekunları elmi-təcrübi konfransının materialları. Bakı, 1989, s. 247
 11. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Dövlət Arxivinin Gəncə şəhər filialı. 20, siyahı 1, iş 17
 12. Häsänow E.L. Ethno-anthropologische merkmale der Gändschänischen Teppiche von XIX-XX jahrhundert (auf die 220-jährige jubiläum der Aserbaidschanischen gelehrten und dichter gewidmet Mirsä Schäfi Waseh) // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 2014, №1, p. 3-4
 13. Mustafayev A.N. Azərbaycanda sənətkarlıq. Bakı: Altay, 2001, 232 s.
 14. Quliyeva N.M., Həsənov E.L. Gəncə boyaqxanaları XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində (Gəncə Dövlət Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin materialları əsasında) / AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu. III Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 18-19 aprel 2013, s. 149-152
 15. Məmmədov F.N. XIX əsrdə Gəncə şəhərinin ərazisi, əhalisi və idarəsi (1868-ci ilə qədər) // Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), 1976, № 3, s. 30-37
 16. Hasanov E.L. Applied significance of investigation of handicrafts branches in Ganja city based on innovative technologies (Historical-ethnographic research). Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Czech Republic), 2018, 110 p. ISBN 978-80-7526-323-0
 17. Памятная книжка Елисаветпольской губернiи на 1914 годъ. Елисаветполь, 1910, 337 c.
 18. Guliyeva N.M., Hasanov E.L. Investigation of basic decorative-applied arts of Ganja on the basis of some innovative arguments and technologies / Science and Society: Proceedings of the 3rd International scientific-practical conference. London: Scieuro, 2013, p. 281-291
 19. Azərbaycan arxeologiyası. 6 cilddə, VI cild. Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2008, 632 s.
 20. Mustafayev C.M. Orta əsrlərdə sənətkar təşkilatları // Cahan jurnalı, 1998, № 4, s. 17-21