Ana səhifə - Arxiv

Ermənistanda nasizmin qəhrəmanlaşdırılması təcrübəsi.Siyasi-hüquqi təhlil

Oleq Kuznetsov

Açar sözlər: Açar sözlər: nasizm, Ermənistan, Njde, qəhrəmanlaşdırma, dövlət siyasəti, sexakron nəzəriyyəsi

Məqaləyə baxın(5190)
Ədəbiyyat

1.Нюрнбергский процесс: Сборник документов: В 8-ми тт. – М.: Юридическая литература, 1987-1999. – т. 1. –

2. Овсепян В.М. Гарегин Нжде в КГБ: Воспоминания разведчика. Отв. ред. А.Арутюнян. – Ереван: Нораванк, 2007.– с. 20-24

3.ГАРФ. – ф. 9401 сч(«Народный комиссариат внутренних дел СССР», секретная часть), оп. 2, д. 201,234

4. Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны // Великая Отечественная война 1941-1945 годов: В 12-ти тт. – М.: Кучково поле, 2011-2015. – Т. 6. «Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны». – М., 2013. – с. 546.

5. Архив СГБ АР. – д. АД-705. – л. 128 об, 175-175 об.

6. Архив Службы государственной безопасности Азербайджанской республики. - д. ПФ-861. - л. 7-11